kingofreddragons: Fi! Sticky note sketches why did Tumblr post…

kingofreddragons:

Fi!

Sticky note sketches

why did Tumblr post this three times >: x